Vår miljöpolicy

KWAB skall delta i arbetet för en varaktig hållbar utveckling genom att vår miljöpåverkan skall vara minsta möjliga. Detta har vi valt att genomföra på följande sätt;

• Vår kunskap och medvetenhet kring miljöfrågor inom företaget ökas genom att kontinuerligt väga in miljöaspekter i våra arbetsuppgifter.

• Hålla en dialog med leverantörer och kunder angående miljöaspekter, krav och miljötänkande.

• Påverka, ställa krav och samarbeta med andra företag, myndigheter och organisationer.

• Minimera de negativa effekterna på miljön från våra fordon genom effektivisering och samåkning.

• Ta hand om avfall för återvinning.

Kvalitets- och miljöpolicy

KWAB bildades i februari 2002 av Roger Wahlund. Denna policy är utarbetad av Roger Wahlund och Malin W Egnell.

KWAB tittar hela tiden på möjligheter att förbättra arbetsmiljön och miljöpåverkan, då stor del av våra arbeten innebär dålig arbetsmiljö och en miljöpåverkan. Vår personal ska alltid ha tillgång till den bästa skyddsutrustningen och utbildningen. Vi strävar efter att använda maskinell utrustning istället för handkraft och arbetar alltid för att minska miljöpåverkan.

KWAB arbetar mot både privatpersoner, byggbolag samt övriga bolag. Deras behov varierar stort och således KW´s arbetssätt.

En målsättning är att de arbeten vi utför ska generera nya arbeten.

Alla anställda på KWAB ska följa och förbättra sina arbetssätt enligt vår policy.

KWAB utvecklar och förbättrar ständigt vårt kvalitets- och miljöarbete.

KWAB utvecklar rutiner för att förebygga utsläpp och förorening av miljön samt övervakar detta.

Genom att utbilda vår personal samt ge dem möjligheter att påverka arbetssättet skapar vi engagerade anställda som deltar aktivt i vår verksamhet.

Samtliga arbeten KWAB utför stäms av med kund innan utförandet, därefter med den som ska utföra arbetet på KWAB. Efter avslutat arbetet sker samma avstämningar.

Om något oförutsett inträffar under arbetets gång kontaktas alltid Roger Wahlund som sedan vidtar nödvändiga åtgärder.

KWAB utför löpande interna revisioner för att följa upp vårt arbete. På det viset vet vi att vi håller vad vi lovar.

KWAB ska av företagets anställda och kunder uppfattas som ett seriöst företag när det gäller säkerhet, god arbetsmiljö, kvalitetstänkande och miljöhänsyn.

 


  

  

Uppdaterad:   |  KWAB Tel: 0702-38 96 05 |  2008 ©  kwriv.se