Vattenskador

Vi har de resurser som behövs vid fukt och vattenskador.
Först sker en besiktning av vattenskadan för att bestämma dess omfattning. Vi river, torkar och återställer enligt kundens önskemål.
Vattenskador kan orsaka otroligt mycket förstörelse.

Socialstyrelsens allmänna råd om tillsyn enligt miljöbalken – fukt och mikroorganismer;

Definition
Med tillsynsmyndigheten avses i dessa allmänna råd den kommunala nämnd som utövar den operativa tillsynen över miljö- och hälsoskyddet i kommunen.

Olägenhet för människors hälsa

Vid bedömningen av om fukt och mikroorganismer i bostäder och lokaler för allmänna ändamål innebär olägenhet för människors hälsa enligt 9 kap. 3 § miljöbalken bör tillsynsmyndigheten beakta bl.a. om

  • det förekommer synlig mikrobiell växt och/eller mikrobiell lukt i bostadsrum eller lokaler för allmänna ändamål,
  • mikroorganismer eller mikrobiell lukt befaras spridas från byggnadskonstruktionen eller från t.ex. källare, grund eller vind, till bostadsrum eller andra rum där människor vistas stadigvarande,
  • fuktskador inte åtgärdas och detta innebär en risk för att mikroorganismer kan växa till, och
  • fuktskador har åtgärdats bristfälligt, t.ex. vid uttorkning och utbyte av mikrobiellt angripet material.

Bedömningen bör göras efter en sammanvägning av samtliga relevanta omständigheter, varvid särskild hänsyn bör tas till känsliga personer.

I regel krävs en okulär besiktning av en byggnads skick för att ta ställning till om det föreligger olägenhet för människors hälsa. I många fall krävs också en mer ingående byggnadsteknisk undersökning. Provtagning kan vara ett komplement vid inspektioner och tekniska undersökningar av byggnaden. Ett ställningstagande i frågan om olägenhet för människors hälsa föreligger bör dock inte enbart grundas på underlaget från provtagningar och analyser av t.ex. luftburna mikroorganismer, sporer, flyktiga organiska ämnen eller glukan.

Källa: www.socialstyrelsen.se

 

 

Vattenskada golv

Vattenskada 2

Vattenskada 3

Vattenskada 4

 

Uppdaterad:   |  KWAB Tel: 0702-38 96 05 |  2008 ©  kwriv.se